Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

2913 92b8 400
3486 cfee 400
Reposted fromursa-major ursa-major viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
8919 d550 400
Reposted fromtoft toft viainsanedreamer insanedreamer
Zbiegi okoliczności nie istnieją. Na świecie są miliony ludzi i duchy dopilnują, żebyś większości z nich nigdy nie musiał spotykać. Ale z kilkoma osobami jesteś związany i duchy będą krzyżować wasze drogi, tak je plącząc, aż wreszcie się połączą.
— Jodi Picoult – "Jak z obrazka"

July 01 2015

0614 6bba
Reposted frommajenki majenki viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
5879 cc88 400
Reposted fromMoreau Moreau viaboredtodeath boredtodeath
2244 9210 400
2006 e3be 400
Życie stałoby się piękne, gdyby ludzie zajęli się wyłącznie sobą i dbali wyłącznie o swoje sprawy.
— Za progiem grobu, Andrzej Ziemiański
Reposted frompatronus patronus viapraesens praesens
9211 4f6a 400
Reposted fromriseme riseme viainsanedreamer insanedreamer
3400 708d 400
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viainsanedreamer insanedreamer
Posiadanie miliona znajomych nie jest cudem. Cudem jest mieć kogoś, kto stanie obok Ciebie, gdy milion innych będzie przeciwko Tobie.
Reposted fromSandria Sandria viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Reposted fromFlau Flau viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
9864 f4b2
Reposted fromsadystka sadystka viainsanedreamer insanedreamer
3648 4468 400

June 30 2015

5964 d96a 400
Reposted fromizutu izutu viainsanedreamer insanedreamer
6379 a9da 400
Reposted fromfoina foina viainsanedreamer insanedreamer
8042 7cca 400
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl